Previous Entry Share Next Entry
Սեռական հարաբերությունները հայ իրականության մեջ
forindependence

Որքանո¨վ է ընդունելի սեռական հարաբերություններ ունենալ նախքան ամուսնությունը:
Մենք` հայերս, առիթ բաց չենք թողնում նախատելու և քննադատելու ազատ կյանքով ապրող մարդկանց: Սակայն թող քար նետի նա, ով երբեք մեղք չի գործել:
 ?

Log in

No account? Create an account